The effect of oligopeptides-homologs of the ACTH15-18 fragment on the adaptive response of rat blood on the acute cold stress model

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/ubphj.20.291

Keywords:

stressprotectors, oligopeptides, cold stress

Abstract

Topicality. One of the important stress-protective mechanisms of oligopeptides – homologs of the ACTH15-18 fragment (under the codes KK-1 and KK-5) found in the previous studies is prevention of the hypothalamic-pituitary-adrenal system dysfunction on the acute cold stress model.

Aim. To study the effect of oligopeptides – homologs of the ACTH15-18 fragment on the adaptive response of rat blood on the acute cold stress model.

Materials and methods. The hemoglobin content, erythrocyte sedimentation rate, white blood cell count and leukocyte indices were studied in the blood of rats after acute cold stress.

Results and discussion. Against the background of the use of peptides compared to the indicators of the control pathology group the hemoglobin content (KK-1 – by 13 % and KK-5 – by 11 %) significantly increased, while the erythrocyte sedimentation rate decreased (KK-1 – by 1.9 times and KK-5 – by 1.7 times). The peptides significantly reduced the manifestations of neutrophilia, lymphopenia and eosinopenia compared to the control pathology.

Conclusions. The analysis of the experimental data indicates a significant positive effect of oligopeptides – homologs of the ACTH15-18 fragment on the adaptive response of rat blood. Preventing deep hypothermia the peptides contributed to the elimination of pathological abnormalities in the blood system. This conclusion is supported by their restorative effect on the hemoglobin level, erythrocyte sedimentation rate, white blood cell count and leukocyte indices.

Author Biographies

O. Kudina, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine

Саndidate of Pharmacy (Ph.D), associate professor of the Pharmacology and Pharmacotherapy Department

S. Shtrygol’, National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine

Doctor of Medicine (Dr. habil.), professor, head of the Pharmacology and Pharmacotherapy Department

O. Kolobov, Institute of Highly Pure Biopreparations, Ministry of Public Health of the Russian Federation

Doctor of Biology (Dr. habil.), head of the Peptide Chemistry Laboratory

References

Kirichek, L. T., Perepelitca, A. V., Kalchuk, R. O. (2016). Lekarstvennyi antistress v eksperimente (immobilizatciia, travma, vospalenie). Kharkov: Kontrast, 104. Available at: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12665.

Voronina, T. A. (2017). Obzory po klinicheskoi farmakologii i lekarstvennoi terapii, 15 (spets. vyp. 2: Farmakologiia reguliatornykh neiropeptidov : materialy Ros. nauch. konf., posviashch. 125-letiiu akad. S. V. Anichkova, Sankt-Peterburg, 9-11 okt. 2017), 13–14. Available at: https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/9434583/_2017_Supl_2.pdf.

Sele, G. (1960). Ocherki ob adaptatcionnom sindrome. Moscow: Medgiz, 254.

Shigeev, V. B., Shigeev, S. V., Koludarova, E. M. (2004). Kholodovaia smert. Moscow: Novosti, 183.

Shabanov, P. D., Lebedev, A. A. (2007). Psikhofarmakologiia i biologicheskaia narkologiia, Spetc. vyp. (sent.) (Ch. 2 : materialy ІІІ sezda farmakologov Rossii), 2011.

Kudіna, O. V., Shtrigol’, S. Yu., Kolobov, O. O. (2018). Farmakolohіia ta lіkars’ka toksikolohіia, 2, 41–48. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17367.

Kudina, O. V., Shtrigol’, S. Yu., Kolobov, A. A. (2019). Vestnik farmatsii, 1, 64–70.

Kovalitskaia, Yu. A., Sadovnikov, V. B., Zolotarev, Yu. A., Navolotskaia, Yu. A. (2009). Bioorhanicheskaia khimiia, 35 (4), 493–500. Available at: http://naukarus.com/stress-protektornaya-aktivnost-sinteticheskogo-peptida-ch3co-lys-lys-arg-arg-nh2-protektina.

Bondarev, Ye. V. et al. (2018). Holodova travma: doklinichne vyvchennia likars’kyh preparativ z fryhoprotektornymy vlastyvostiamy. Kharkiv, 36.

Bazarnova, M. A., Morozova, V. T. (1988). Rukovodstvo k prakticheskim zaniatiiam po klinicheskoi laboratornoi diahnostike. Kiev: Vyshha shkola, 318.

Makarov, V. H., Makarova, M. N. (2013). Fiziolohicheskie, biohimicheskie i biometricheskie pokazateli normy eksperimental’nyh zhivotnyh. St. Petersburg: LEMA, 116.

Garkavi, L. Kh., Kvakina, E. B., Ukolova, M. A. (1990). Adaptatsionnye reaktsii i rezistentnost’ organizma. Rostov na Donu: Izd-vo Rostovskogo universiteta, 224.

Pahrova, O. A., Krishtop, V. V., Kurchaninova, M. G., Rumiantseva, T. A. (2016). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia, 6. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25925.

Soloshenko, Ye. N. (2011). Mezhdunarodnyi meditsinskii zhurnal, 2, 69–71. Available at: http://www.imj.kh.ua/archive/2011/2/15/

Kriachko, O. V., Budnik, A. O. (2020). Mezhdunarodnyi vestnik veterinarii, 2, 155–161.

Holokhvast, K. S., Chaika, V. V. (2011). Vestnik novykh meditsinskikh tehnolohii, 2, 486–489.

Stefanov, O. V. (2001). Doklinichni doslidzhennja likars’kyh zasobiv. Kyiv: Avitsena, 528.

Published

2020-12-07

Issue

Section

Pharmacology and biochemistry